- دانلود پایان نامه های فارسی از دانشگاه های آزاد و سراسری

4f/f (6)

4f/f (6)

ووپيرامون آن

موقعيت مکانی زمين

اين زمين با مساحتی در حدود 107 هکتار منطبق بر بخشی از پارک جنگلی طرق در جنوب بزرگراه آسيايي واقع شده است اين زمين در جنوب شرقی جغرافيايي شهر مشهدو در خارج ازمحدوده طرح جامع خازنی واقع شده است اين زمين از شمال به بلوار ثامن از شرق به بزرگراه کلانتری از جنوب به شهرک ابوذر واز غرب به شهرک بهارستان ختم می شود.

موقعيت زمين در تقسيم بندی های شهری

در تقسيم بندی مناطق شهرداری در منطقه 7 شهرداری شهر مشهد قرار دارد . ( 1385 )

در تقسيم بندی طرح جامع مهرازان اين خارج از محدوده واقع شده است. ( 1372 )

در تقسيم بندی طرح تفصيلی مهرازان اين زمين در منطقه 15 وناحيه 6 واقع شده است. ( 1376 )

در تقسيم بندی طرح جامع خازنی اين زمين خارج از مناطق سه گانه است. ( 1350 )

در تقسيم بندی طرح توسعه وعمران حوزه نفوذ وشهر مشهد ( اَردام ) در منطقه 12 جای دارد. ( 1369 )

موقعيت طبيعی زمين

شيب : اين زمين در اراضی با شيب 3 تا 5 درصد واقع شده است.

ارتفاع : اين زمين در اراضی با ارتفاع 1000 تا 1500 متر از سطح درياهای آزاد واقع شده است.

اقليم : اين زمين از آب وهوای مديترانه ای با بارش متوسط 200 تا 250 ميليمتر برخوردار است.

خاک : اين زمين از اراضی سنگ های دگرگونی ، ماسه سنگ وسنگ های آهکی دوره چهارم زمين شناسی ( کواترنری ) تشکيل شده است.

قابليت زمين : اين زمين در اراضی مرتعی با پوشش گياهی متوسط و با قابليت کشت ديم واقع است ژئومورفولوژی زمين بصورت دشتی سيلابی با شيب تند تا ملايم است و اين زمين را می توان جزء پهنه های با ارزش طبيعی ( گياهی وجانوری ) به شمار آورد روی هم رفته قابليت طبيعی اين منطقه برای توسعه کالبدی نسبتاً مناسب است.

( جدول يگان بندی و نقشه های طبيعی طرح مجموعه شهری مشهد ، مهندسان مشاور فرنهاد ، 1384 )

موقعيت اجتماعی واقتصادی زمين

ارزش زمين بافت پيرامون : طبق اطلاعات مأخوذ از بنگاه های منطقه قيمت يک متر مربع از اراضی مسکونی در منطقه بلافصل زمين ( شکل شماره F-1 ) در حدود 100 تا 250 هزار تومان می باشد. ( نتايج برداشت 1385 )

متوسط تفکيک قطعات مسکونی : متوسط تفکيک قطعات مسکونی در حوزه بلافصل زمين در حدود 125 تا 175 متر مربع می باشد.( ضابطه تفکيک قطعات طرح جامع مهرازان 1372 و خازنی 1350 )

متوسط بعد خانوار : متوسط بعد خانوار در منطقه به عنوان مهمترين شاخص اجتماعی ، طبق مطالعات انجام شده در حدود 5/4 تا 5 نفر می باشد.( آمار ونتايج سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1375 )

متوسط تراکم جمعيتی :

متوسط تراکم جمعيتی در منطقه در حدود 330 تا 450 نفر در هکتار می باشد. ( ضابطه تراکمی طرح جامع مهرازان 1372 و خازنی 1350 )

وضعيت دسترسی ها

دسترسی های مهم در اين زمين وپيرامون آن مربوط به بزرگراه کلانتری در شرق و بلوار ثامن در شمال می باشد که روی هم رفته از وضعيت مناسب برخوردار می باشد اما همانطور که در فقره های قبلی گفته شد بزرگراه آسيايی ( کلانتری ) در اين بخش از شهر نقش غالب ترافيکی وعبوری در سطحی فراشهری وحتی ملی دارد.

وضعيت کاربری ها

کاربری های تاثير گذار بر اين زمين را می توان در سه مورد خلاصه کرد :

1- عبور خطوط انتقال نفت وگاز ونيرو از اين زمين و حرايم مربوط به آنها از مهمترين حوزه های استفاده از زمين در اين محدوده است.

2- يک سری کاربری های درشت دانه صنعتی که در پيرامون جاده آسيايي شکل گرفته اند وبه نوعی تاثيرات مستقيم بر اين زمين دارند اولاً ماهيت صنعتی اين عملکردها ذاتاً در تضاد با ماهيت توسعه های شهری وسکونتی می باشد ثانياً خود هسته های صنعتی غالبا در چنين زمين هايي هسته هايي قوی برای سکونت وتوسعه پديد می آورند.

3- عبور قطعه سوم کال افبال شرقی با طول متر5700 وعرض 14 متر از ميان اين زمين که به صورت شمال غربی- جنوب شرقی در جريان است.

امکانات ومحدوديت ها

با توجه به ماهيت فضای سبز وجنگلی محافظت شده اين زمين ، اصولاً حوزه های استفاده ديگری از اين زمين نه منطقی ونه ممکن است قرار گيری اين زمين در مجاورت کانون های آلوده ساز صنعتی شکل خاصی از کاربری زمين را برای آن ايجاد کرده است که در وضع فعلی ( پارک جنگلی ) بهترين وموفق ترين آن است تصفيه هوای آلوده ناشی از صنايع مستقر وايجاد يک کريدور سبز بصری در ورودی شهر از مزايای آن است.

در صورت انجام توسعه های شهری در اين زمين می توان انتظار داشت که شکل های رايج سکونت وتوسعه موجود در شهرک بهارستان و ابوذر مورد توجه قرار گيرد. ( شکل شماره F-2 )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 7 آبان 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34808)

6f/2 (34808)

فرسايش بادي و وزش گرد و غبار مرسوم ، بر زمين هايي كه مورد خاكورزي گندم زمستانه- آيش تابستانه ، در واشنگتن شرقي ايالات متحده آمريكا قرار دارند، باروري خاك را كاهش مي دهند و مي توانند با كيفيت نامطلوب هوا همكاري كنند.خاكورزي حفاظتي در طول آيش، براي كاهش دادن فرسايش و گرد و غبار شناخته شده است ،اما خاكورزي سنتي(CT) هنوز بر بيش از 80 درصد زمين هاي اين منطقه به كار برده مي شود. اين مقاله نتايج اقتصادي يك دوره 5 ساله (سال هاي زراعي 1995 تا 1999 ) سيستم خاكورزي را كه در منطقه ليند واشنگتن پژوهش شده است، در سايت كشاورز جوان گزارش مي دهد. ميانگين بارش سالانه پايگاه 224 و خاك لومي سيلتي شانو ( سيلتي زبر، مخلوط شده، فوق العاده فعال، مرطوب Xeric Hapolcambids ) است. سيستم هاي خاكورزي هستند: 1- خاكورزي سنتي(CT )-2-حداقل خاكورزي: (MTكشت و علف كش ها)،3- حداقل خاكورزي تاخيري:(DMTعلف كش ها وكشت تاخيري).

محصول دانه اي گندم در ميان اين سال ها بين 79/1 تا 20/5 در هكتار برآورد شده است. اما بين محصول دانه اي سيستم هاي خاكورزي در هر سال يا هنگام تحليل ميان سال ها اختلافي وجود ندارد. سيستم خاكورزي ، به طور اقتصادي ، بر اساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي كل توليد مشابه بودند، اما DMA از CT براساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي متغير ، سود آوري كمتري داشت (البته اين سودآوري كمتر، چندان محسوس نبود).تحليل گران اقتصادي نشان مي دهند كه هيچ كمك مالي مورد نياز نمي باشد تا توليدكنندگان را براي تغيير از شيوه سنتي به شيوه آيش با شخم كمتر ترغيب كند، زيرا اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. چون هيچ طعمه و دليل اقتصادي بلند مدت و كوتاه مدتي براي تبديل كردن CT به MT ( كه خاك را حفظ مي كند) وجود ندارد، اين يك راه حل پيروزمندانه و موفقيت آميز براي كشاورزان و محيط زيست مي باشد.

هنگامي كه مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريكا در طول سه دهه  گذشته كاهش پيدا كرد، تناوب گندم-آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده كاشت در مناطقي كه بارندگي سالانه يك متر از 350 ميليمتر دارند، باقي ماند. در ايالت واشنگتن شرقي و مناطق شمال مركزي ، آيش بهاره- گندم پاييزه ، سيستم مسلط و عمده كاشت بر تقريبا 2 ميليون هكتار مي باشد. كشاورزان در گريت پلين شمالي به طور مشخص فرسايش بادي را در زمين هاي آيش شده كاهش دادند با پذيرفتن سيستم خاكورزي كمينه (MT) و تمرين سيستم هاي بدون خاكورزي و شواهد تازه اي كاهش مشابه را در فرسايش بادي و تحمل در برابر گرد و غبار باد در پاسيفيك نوثوست نشان مي دهد. مركز اطلاعات خاكورزي حفاظتي(CTIC) گزارش داد كه كشاورزان در ايالات هاي گريت پلين غربي و پاسيفيك روش هاي MT و بدون خاكورزي را بر 34 درصد زمين هاي زراعي به كار بردند. اگرچه در ايالت واشنگتن فقط 26 درصد زمين هاي زراعي در روش MT و بدون خاكورزي بودند.

در واشنگتن شرقي- مركزي كه بارش سالانه معمولا بين 150 تا 300 ميلي متر است، حتي آيش MT كمياب است. براي مثال ، در حومه آدامز قلب منطقه گندم- آيش واشنگتن ، خاكورزي سنتي هنوز بر 88 درصد زمين هاي زراعي به كار برده مي شود. بيشترين مطالعات اخير اقتصادي روش هاي بدون خاكورزي و MT در سيستم گندم- آيش به منطقه گريت پلين آمريكا و پريريس كانادا مربوط مي شود. بازنگري اين كار نشان داده است كه سودبخشي مرتبط به اين سيستم هاي خاكورزي در مناطق نسبتا كم آب، با تغيير موقعيت تغيير كرده است، اگرچه كاهش خاكورزي عمدتا برگشتي خالص را افزايش مي دهد وقتي شدت كشت زراعتي هم افزايش يابد. وقتي پيشنهاد اين سيستم ها براي خاك و هوا مفيد تشخيص داده شدند، برخي پژوهشگران گزارش دادند كه براي روش بدون خاكورزي هزينه توليد بالاتر است. اسميت و همكارانش گزارش دادند كه حضور غير قابل كنترل علف هاي هرز در روش بدون خاكورزي در مناطق نسبتاكم آب مي تواند به طور عمده هزينه علف كشي و توليد كل را با ببرد.

اگرچه پژوهش هاي اخير كشاورزاني كه روش بدون خاكورزي را در يك منطقه نسبتا كم آب واشنگتن شرقي آزمايش كرده اند، آشكار مي كند كه هزينه ي توليد آنها براي كشت هايي كه بذرپاشي آنها در بهار انجام مي شود كمتر از روش CT بوده است. خاكورزي سنتي كه در طول آيش به كار برده مي شود شديد است و اغلب خاك را نسبت به فرسايش آسيب پذير مي كند.كمبود پس مانده هاي گياهي،كلوخه و زبر خاك بر سطح خاك مي تواند يك تهديد فرسايش بادي خطرناك را به وجود آورد و مطرح سازد. سيستم خاكورزي حفاظتي در پاسيفيك نوثوست عموما ابزار بدون برگردان را به كار گرفت مانند تيغه پهن V شكل براي خاكورزي مقدماتي بهاره ، به همراه استفاده از علف كش ها به جاي يك يا دو عمليات خاكورزي. اين كار مقادير بيشتري پس مانده هاي سطحي و زبري خاك را در طول آيش در مقايسه با روش CT حفظ مي كند. لي خبر داد كه ذرات گرد وغبار معلق كه 10 ميكرو متر (PM-10 و كوچك تر بودند در اسپوكان ايالت WA به 31 تا 54 درصد كاهش خواهند يافت، اگر خاكورزي حفاظتي يا روش بدون خاكورزي جايگزين آيش بهاره سنتي شود.

هر دو منطقه اسپوكان و تري سيتيز اوربان در مواجهه با استانداردهاي دولتي كيفيت هوا براي PM-10 در چندين مورد رد شدند. يكي از اين موارد، در طول يك توفان غبار (شن) بزرگ در 25 سپتامبر 1999 بود، وقتي كه PM-10 به 405 ميكرو گرم رسيد كه تقريبا سه برابر استاندار مجاز ملي 150 مي باشد. در آن روز، در تصادف چند اتومبيل در نزديك پندلتون هفت سرنشين كشته و22 نفر مجروح شدند. بله ، تخلف از فرمان استاندارد هاي دولتي كيفيت هوا، كه نمايندگان كيفيت هوا طرح ها را گسترش مي دهند تا اين مشكل را حل كنند.

چرا بيشتر كشاورزان گندم- آيش در پاسيفيك نوثوست درون مرزي خاكورزي حفاظتي را كار نمي برند؟ برخي كشاورزان ميزان دانه آب ناكافي براي استقرار موقعيت گندم پاييزه ، مشكلات در كنترل دم روباهي كلاهي (bromus tecnicum ) و ديگر علف هاي هرز ، به علاوه شياربازكن دانه به علت پس مانده بيش از حد را دليل اين موضوع مي آورند. همچنين مواردي درباره خطر سرمايه گذاري در ابزارهاي خاكورزي حفاظتي نمايان و آشكار مي شود تا براي برخي كشاورزان واشنگتن شرقي زمينه بي ميلي شود و آنها سيستم هاي آيش خاكورزي حفاظتي را قبول نكنند اين مقاله عملكرد محصول دانه اي و سودبخشي روش خاكورزي كميته (حداقل خاكورزي:MT ) و روش خاكورزي كمينه تاخيري (حداقل خاكورزي تاخيري :DMT) را در مقايسه با خاكورزي سنتي (CT) گزارش مي دهد ( براي كشت گندم آيش در واشنگتن شرقي نسبتا كم آب).

• وسايل و روش هاي آزمايش

آزمايش سيستم خاكورزي تناوب گندم- آيش از آگوست 1993 تا جولاي 1999 در ايستگاه پژوهشي آيشي دانشگاه ايالت واشنگتن در ليند واشنگتن انجام شد. اگرچه اولين عمليات آيش در سال 1993 رخ داد، اما پژوهش به مانند يك تحقيق 5 ساله توليد گندم انجام شد كه از 1995 تا 1999 طول كشيد، خاك لومي سيلتي شانو بيشتر از 2 متر عمق با شيب كمتر از 2 درصد داشت. اين طرح آزمايشي يك بلوك كامل تصادفي از سه سيستم خاكورزي بود كه چهار دفعه تكرار شد. قطعات مستقل 46ط 18 متر بودند ، كه اجازه مي داد تا تجهيزات كشاورزي در حد و اندازه صنعتي و تجاري استفاده شود . بخش هاي نزديك به هم وهم جوار زمين استفاده شدند براي اينكه بتوانيم داده ها را از هر دو بخش محصول و آيش پژوهش در هر سال جمع آوري كنيم .سه سيستم مديريتي خاكورزي عبارت بودند از:

ا- خاكورزي سنتي (  :(CTتكرار و زمان بندي استاندارد عمليات خاكورزي و استفاده از ابزارهاي معمول مورد استفاده كشاورزان

2- خاكورزي حفاظتي:(MT) تكرار و زمان بندي استاندارد عمليات خاكورزي ، علف كش ها به جاي خاكورزي جايگزين شدند و يك خيش V شكل ، بدون آنكه خاك را برگرداند با چنگك غلتان همراهش براي خاكورزي مقدماتي بهاره استفاده شد.

3- خاكورزي حفاظتي تاخيري(DMT) : شبيه به روش MT ، به جز خاكورزي مقدماتي بهاره با خيش V شكل كه دستكم تا اواسط ماه مه به تاخير انداخته شد. سيستم DMT شامل تحقيق شده است تا تاثيرش بر نگهداري رطوبت خاك ، كنترل فرسايش بادي و به علاوه ، امكانپذير و عملي بودن اقتصادي آن ، آزمايش و بررسي شود. توصيف جزئي خاكورزي و ديگر عمليات كاشت براي همه سيستم هاي خاكورزي در شيلينگر(2001) گزارش شده اند.

• تحليل اقتصادي

روش هاي استاندارد بودجه بندي فعاليت ها (سرمايه گذاري ها) به كار گرفته شدند تا متوسط هزينه هاي ثابت و متغير توليدات را براي هر سيستم خاكورزي تخمين بزنند. هزينه هاي ثابت شامل استهلاك ، بهره، ماليات ها، مسكن(تهيه جا) و بيمه بر دستگاه ها و يك هزينه سرجمع كشت هستند. هزينه هاي زمين براساس قانون محلي دوسوم مستاجر و يك سوم موجر از محصول سهم مي برند مي باشد كه با بازده سالانه تغيير مي كند. هزينه هاي متغير شامل بذر، كود، علف كش، بيمه آتش سوزي و تگرگ، سوخت ، تعميرات و نيروي كار مي باشد. هزينه هاي توليد براي هر سيستم خاكورزي براساس ترتيب حقيقي عمليات كه در آزمايش انجام شده است مي باشد،اما دستگاه هاي مخصوص مقياس كشت در منطقه را مورد فرض قرار داديم. خيش V شكل تيغه پهن تنها ابزار اضافي اي بود كه براي تغيير از سيستم CT به MT يا DMT مورد نياز بود.

ميزان كود ، علف كش و بذر آن مقاديري هستند كه در آزمايش ليند استفاده شدند. ميزان محصولات دانه اي ، ميانگين سال هاي 1995 تا 1999 هستند كه از اين آزمايش بدست آمده اند . همه مقدارهاي هزينه و سود براي هر هكتار تناوبي جمع آوري شدند. براي مثال ، هزينه ها و سود هاي آيش گندم پاييزه- آيش بهاره براي نيم هكتار گندم پاييزه و نيم هكتار آيش محاسبه شدند. اين گونه محاسبه به درستي ميانگين بازده هر هكتار در هر سال را براي يك كشاورز كه نصف زمين را در آيش و نصف ديگر را در كشت گندم پاييزه قرار داده است، توصيف مي كند. براي تحليل گران اقتصادي ، فرض مي شود كشاورزان در اين منطقه از هزينه دوباره كاشت محصول گندم پاييزه شان براي گندم بهاره در يك سال از پنج سال كشت خسارت خواهند ديد كه اين به علت جوانه نزدن گندم پاييزه به اندازه كافي يا مرگ زمستانه مي باشد. اين مورد در آزمايش ليند براي همه سيستم هاي خاكورزي به علت آب ناكافي ناحيه كشت براي كشت گندم پاييزه در سپتامبر 1994 رخ داد.

قيمت گندمي كه استفاده شده ، تني 02/144 دلار براي گندم سفيد و نرم و تني 3/187 دلار براي گندم بهاره سخت و قرمز ، معيار منطقه اي است براي تعيين قيمت فروش و بازاريابي سالانه محصولات به دست آمده در منطقه پژوهش. يك تحليل حساسيت شامل نشان دادن تاثيرات محدوده مرزي توليدات و قيمت گندم مي شود ، در ضمن شامل مي شود قيمت هاي كمتر از تني 110 دلار كه در سال هاي 1998و 1999 ديده شده است. برگشتي خالص بازار نسبت به هزينه توليد تعريف مي شود.پرداخت هاي دولتي مربوط به كسري در آمد (پرداخت هاي متحول كننده ، كامل كننده و قرضي) كه در سال 1998 مهم و قابل توجه بودند در نظر گرفته نشدند.افزودن پرداختهاي دولتي به تحقيق بر رتبه بندي سيستم هاي خاكورزي تاثيري نخواهد داشت چنانچه پرداخت هاي متحول كننده وكامل كننده ي تفكيك شده در سيستم هاي خاكورزي تغيير نكند( يعني بايد پرداخت ها براي همه خاكورزي ها مساوي باشد). هرچند صرف نظر از انتخاب خاكورزي، اين پرداخت ها بر راي درباره پويايي اقتصادي تاثير خواهند گذاشت.

• محصولات ، پس مانده و ذخيره آب

محصول دانه اي گندم پاييزه از سال 1995 تا 1999 محدود بين 79/1 تا 20/5 تن در هكتار بود. اختلاف آماري قابل توجهي در محصول دانه اي ميان سيستم هاي خاكورزي در هر سال يا در ميانگين 5 سال وجود ندارد . در صورتي كه آمار قابل توجهي نيست اما در هر سال محصول MT متجاوز يا مساوي محصول CT است. پس مانده هاي به جا مانده بر سطح خاك در پايان دوره آيش mo-13 به طور ميانگين برابر 770 ، 1390 و 1440 كيلو گرم بر هكتار براي CT ، MT و DMT مي باشد. براساس برنامه كشاورزي دولتي در مورد حداقل مقدار پس مانده سطحي مورد نياز براي خاك هايي با فرسايش زياد (390 كيلو گرم بر هكتار)، استفاده از روش CT در يك سال اين قانون را نقض كرد و مقدار پس مانده كمتر از 390 كيلو گرم بر هكتار شد. در ديگر سال ها هم اين موضوع فقط به صورت حدي رعايت شد. با در نظر گرفتن اينكه در همه سال ها در سيستم هاي MT و DMT مقدار پس مانده بيش از اندازه وجود داشت. در مجموع ، هر دو پارامتر حجم كلوخ و سطح ناهموار با مقايسهMT & DMT با CTبررسي شد. به طور ميانگين در همه چرخه هاي آيش ، حجم آب خاك در عمق صفر تا 15 سانتي (منطقه حضور بذر) همچنين در تمام برش عمودي 180 سانتي خاك به وسيله سيستم هاي خاكورزي تحت تاثير قرار نگرفت. بنابراين CT سود زراعي بيشتري از MT ، DMT در اين آزمايش نداشت ، اما روش CT زيان هاي كاملا مشخصي براي محيط دارد.

• سود بخشي و تحليل حساسيت

متغير بودن برگشتي خالص بازار ، هزينه محصولات مختلف و هزينه توليد را در طول آزمايش 5 ساله بازتاب مي كند. همچنان كه در بالا گفته شد ، در طول زمان و در ميان سيستم هاي خاكورزي بهاي گندم براي آزمايش 5 ساله ثابت نگه داشته شد و برگشتي خالص بازار نسبت به هزينه هاي كل براي سه سيستم خاكورزي به طور آماري به ميزان قابل توجهي (5 درصد) متفاوت نبود(جدول 3). با اندازه گيري برگشتي خالص نسبت به هزينه هاي متغير ، DMA از ديگر سيستم هاي خاكورزي در مقدار قابل توجه 05/0 سود آوري كمتري داشت. براساس ميانگين قيمت ها و محصولات ، برگشتي بازار هر سه سيستم خاكورزي كمتر از آن است كه هزينه هاي كل را پوشش دهد و مقدار 27 تا 40 دلار را نمي تواند پاسخگو باشد. هزينه هاي كل شامل :

1- دستمزد براي كارگر 2- هزينه زمين 3- استهلاك دستگاه ها 4- هزينه بهره  5- هزينه متغير هاي از دست رفته مي شوند.

منفي بودن برگشتي خالص بازار نسبت به هزينه هاي كل به طور روشن و واضح در توليد دانه اي عادي هستند، وقتي پرداخت هاي دولتي شامل كار نشده باشد( پرداخت هاي دولتي شامل پژوهش نشده اما هزينه زمين به صورتي است كه انگار پرداخت ها حساب شده است). اين دليل اهميت پرداخت هاي دولتي است كه تبديل به سرمايه شده و ارزش زمين را بالا مي برد ، متناسبا هزينه ها هم افزايش مي يابد. در نبود پرداخت هاي دولتي ، هزينه هاي زمين براي مالك كاهش خواهش يافت و برگشتي بازار شايد با دقت بيشتري هزينه ها را پوشش دهد.

 قيمت هاي بازار و ميزان محصولات كشاورزي به طور گسترده نسبت به زمان متغيرند. براي مثال ، ميانگين قيمت 5 ساله در اين تحليل 02/144 دلار به ازاي هر تن گندم سفيد نرم ، استفاده شد. اما قيمت گندم در منطقه تا تني 18/88 و 22/110 در سال هاي 1998 و 1999 به شدت سقوط كرد. به طور مشابه محصول گندم ديم در اين منطقه اساسا از سالي به سال ديگر متغير است. نتايج ميزان حساسيت براي MT رقابتي سيستم خاكورزي ، براي توضيح دادن تاثيرات تغيير پذيري قيمت و محصول اينجا مطرح مي شود. اگر ميانگين گندم MT ، 03/4 تن در هكتار باشد و قيمت 96/146 دلار براي هر تن دريافت مي شود ، برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي كل مساوي 83/9 دلار مي شود. قيمت هاي 59/128 دلار پايين تر به ازاي هر تن ، براي همه محصولات 37/4 تن بر هكتار و كمتر. وجود ضرر و زيان را قبل از پرداخت دولتي نشان مي دهد.مقدار ميانگين محصولات دانه اي سال هاي 1996 تا 1999 آزمايش ، براي سيستم MT كه 89/3 تن بر هكتار است ، به گونه اي مي توان محاسبه كرد كه يك قيمت 19/147 دلار براي هر تن داشته باشيم تا هزينه كل 29/286 دلاري در هر هكتار تناوبي را پوشش دهد. اگر محصول دانه اي براي MT تا زير 03/3 تن در هكتار سقوط كند ، چنانچه در سال 1999 رخ داده كشاورز براي پرداخت هزينه هاي كل از محل فروش بازار درمانده خواهد شد ، حتي اگر قيمت گندم در بالاترين ميزان خود يعني 70/183 دلار براي هر تن باشد.

• نتيجه گيري

نتيجه گيري از اين پژوهش 5 ساله اختلاف آماري در مقدار محصول سيستم هاي آيش CT ، MT و DMT را نشان نمي دهد.سه سيستم خاكورزي از نظر اقتصادي معادل هستند كه براساس برگشتي بازار نسبت به هزينه توليد مي باشد. سيستم كاهش خاكورزي به وسيله كنترل فرسايش باد، توليدات بيشتر در آينده را وعده مي دهد. از اين گذشته سيستم هاي كاهش خاكورزي خطر تكذيب پرداختهاي دولتي را كاهش مي دهد ، به خاطر اينكه حتي بيشتر از آنچه دولت خواسته پس مانده سطحي باقي مي گذارد. تحليلگران اقتصادي نشان مي دهند كه هيچ كمك مالي يا حتي كمترين كمك مالي مورد نياز نمي باشد تا توليد كننده ها را براي تغيير از شيوه سنتي به شيوه آيش با شخم كمتر ترغيب بكند، چرا كه اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. اين موضوع به ويژه براي سيستم MT صادق است كه سودبخشي آن به طور آماري براي هر دو برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي متغير و كل با CT برابر است. چون يك طعمه و دليل «اقتصادي» كوتاه مدت يا بلند مدت قابل توجه براي تبديل به سيستم آيشMT كه محافظ خاك است ، وجود ندارد ، اين نشان مي دهد بهترين تمرين مديريت كشاورزي را براي كشاورزان و هم ساكنان شهري كه در مسير وزش باد قرار گرفته اند. برنامه هاي آموزشي توسعه بايد سود اقتصادي و حفاظتي روش MT را كاملا مشخص كنند.

منابع ماخذ

آدرس اينترنتي:

www.daneshname.com

www.wickpodia.com

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34813)

6f/2 (34813)

بزرگترين گناهان

اميرالمومنين (ع) مي فرمايد:

« ان اعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب »

بزرگترين گناهان نزد خدا، زبان بسيار دروغ گو است.

زبان دروغ گو داشتن، يعني دروغ گو بودن. دورغ بودن به وسيله زبان، وجود پيدا مي كند و زبان يكي از علل وجودي دروغ است. اگر كسي دروغي بگويد، اين كار با زبانش انجام مي گيرد. اگر زباني بسيار دروغ گو باشد، دارنده آن زبان، بسيار دورغ خواهد گفت.

هر گناهي با عضوي از اعضاي انسان در خارج رخ مي دهد و گناه را مي توان به آن عضو نسبت داد. چون گناه كار گناه را به وسيله آن عضو انجام داده است دست خيانت كار داشتن، يعني دزد و خائن به مال بودن. چشم ناپاك داشتن، يعني خائن به ناموس بودن. زبان دروغ گو داشتن يعني دروغ گو بودن.

سر آن كه زبان پر دروغ، بزرگ ترين گناه است، در آينده روشن خواهد شد. اكنون بايد معناي دروغ روشن شود.

دروغ چيست؟

دروغ، سخن برخلاف حقيقت است و دروغ گو كسي است كه بر خلاف حقيقت خبري مي دهد.

شما اگر گرسنه باشيد و به منزل دوست خود برويد، او براي شما غذا بياورد، شما بگوييد من سير هستم، اين سخن دروغ است، چون برخلاف حقيقت است؛ شما نيز دروغ گو هستيد، زيرا بر خلاف حقيقت خبر داده ايد.

كم را بيش گفتن يا بيش را كم گفتن، دروغ است و گوينده اش دروغ گو مي باشد، چنان كه بود را نبود و يا نبود را بود خبر دادن دروغ گويي مي باشد و نيز بد را خوب و خوب را بد يا كوچك را بزرگ و بزرگ را كوچك خوندن، دروغ خواهد بود.

دروغ و دروغ گويي

دروغ از صفات سخن است و دروغ گويي از صفات سخن گو و اين دو هميشه با هم يار نيستند. مي شود سخني دروغ باشد، ولي گوينده اش دروغ گو نباشد، چنان كه ممكن است كسي دروغ بگويد، ولي سخنش دروغ نباشد، بلكه راست و مطابق حقيقت باشد.

شما اگر به وقوع حادثه اي اطمينان پيدا كرديد، در صورتي كه آن حادثه رخ نداده باشد، هنگامي كه از وقوع آن خبر مي دهيد. شما دروغ گو نيستيد ولي خبر شما دروغ است. دروغ گو اگر سخن راستي بگويد كه به نظر ش برخلاف حقيقت باشد خبر او راست است، چون مطابق با واقع است، ولي خودش دروغ گفته زيرا به نظر خودش بر خلاف حقيقت، سخن گفته است.

نظريه اي از قرن سوم

نظام، دانشمند نامي قرن سوم در دروغ نظريه اي دارد او مي گويد:

« دروغ ، سخن بر خلاف عقيده است، نه برخلاف واقع.»

نظام براي اثبات صحت نظريه اش به اين آيه شريفه استدلال مي كند:

« ولله يَشهد ان المنافقين لكاذبون»

خدا گواهي مي دهد كه منافقان ، دروغ گويند.»

منافقان، شرفياب حضور رسول خدا (ص) مي شدند و عرضه مي داشتند كه ما گواهي مي دهيم كه تو رسول خدا (ص) هستي.

خدا در اين سوره مباركه با پيغمبر خود سخن مي گويد و منافقان را به او مي شناساند. خدا مي فرمايد: وقتي كه منافقان نزد تو آمدند و گفتند كه ما شهادت مي دهيم كه تو رسول خدا هستي، با آن كه خدا مي داند كه تو رسول او هستي و ليكن بدان كه منافقان دروغ مي گويند.

بيان استدلال: سخن منافقان كه شهادت به رسالت بود، سخني بود مطابق حقيقت، ولي خدا آنان را دروغ گو خوانده است.

دروغ گو بودن منافقان از اين نظر است كه آن ها اين سخن را از روي ايمان نگفتند، بلكه در دل، برخلاف آن، عقيده داشتند؛ از اين پي مي بريم كه دروغ، سخن برخلاف عقيده است، نه بر خلاف حقيقت.

نظريه به اين نظريه

گويا دو چيز، موجب اشتباه اين مرد دانا شده كه دروغ را سخن برخلاف عقيده پنداشته نه برخلاف حقيقت.

غفلت از اين كه كاذب هم صفت خبر قرار مي گيرد و هم صفت مخبر؛ او پنداشته كه كاذب، تنها صفت مخبر خواهد بود و بس.

گمان آن كه ميان خبر دروغ و دروغ گو ملازمه مي باشد و اين صورت به خاطرش نرسيده كه ممكن است خبر دهنده، دروغ گو باشد، ولي خبرش دروغ نباشد، لذا نتيجه گرفته كه دروغ، سخن برخلاف اعتقاد است نه برخلاف واقع.

ولي آيه شريفه اگر دليل بر سخن ما نباشد، سخن نظام را اثبات نمي كند، زيرا سخن منافقان، راست و عين حقيقت بود، ولي خود آن ها در اين حقيقت گويي دروغ گو بودند. چون كلامشان را برخلاف واقع مي پنداشتند.
علماي بيان، استدلال نظام را چنين ابطال كرده اند كه منافقان، دروغ گوي در شهادت دادن بوده اند.

واژه دروغ

آيا ريشه كلمه دروغ، دو رخ بوده؟ يا بسيط است و تركيبي در آن نيت؟

هر چه باشد، مربوط به بحث ما نيست، زيرا ما از نظر اخلاقي و اجتماعي در آن بحث مي كنيم، نه از نظر لفظي ، ولي آن چه مسلم است، دروغ با دو رويي همراه است و دروغ گو، دو رخ مي باشد و زبان و دلش يكي نيست.

دو رو، كسي است كه يك رو، بيش تر دارد، خواه دو رو داشته باشد، خواه چندين رو.

دو رويي دروغ گو، چنين است: به اين كه مي رسد، سخني مي گويد و با رويي ملاقات مي كند و به آن كه مي رسد، خلافش را مي گويد و با روي ديگر ملاقات مي كند؛ در اين ساعت اين گونه سخن مي گويد، در ساعت ديگر طور ديگر، او داراي چندين رو و چندين زبان است يا آن كه براي خود رويي دارد و براي مردم رويي.

در زبان عرب

دو رويي را در زبان عربي نفاق و دو رو را منافق مي خوانند، پس دروغ گو منافق مي باشد و منافق دروغ گو. قرآن مي گويد:

« والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؛

خدا گواهي مي دهد كه منافقان دروغ گويند»

منافق، زبان و دلش دو تاست. با زبان، اظهار مهر مي كند، ولي در دل، سايه شما را نيز مي زند. در جلسه خصوصي سخني مي گويد، در جلسه عمومي سخني ديگر؛ زبان هاي گوناگون دارد و چهره هاي رنگارنگ.

پستي روح

رسول خدا (ص) فرمود: دروغ گويي از پستي روح ريشه مي گيرد( لا يكذب الكاذب الا من مهانه نفسه).

دروغ گو چنين مي پندارد كه بي ارزش بودن خود را مي تواند به وسيله سخن دروغ جبران كند! دانا احتياج به دروغ گويي ندارد، چون داراي دانش است. شايستگان احتياج به دروغ گويي ندارند، چون شايستگي دارند. ثروتمند نيازي به دروغ گويي ندارد، چون مال و منال دارد. دارندگان فضيلت، دارندگان قدرت، احتياجي به دروغ گفتن ندارند، چون فضيلت دارند، قدرت دارند. عطر خودش مي بويد، نيازي به ستودن عطار نيست، وقتي به ستودن عطار، نيازمند مي باشد كه فاقد بوي خوش باشد.

دروغ گو، چون فاقد دانش است مي خواهد نقص خود را به وسيله ادعاي دروغ جبران كند، چون فاقد شايستگي است؛ به دروغ مي خواهد خود را شايسته بنماياند، چون فاقد ثروت است، چون فاقد فضيلت است، چون فاقد قدرت است، مي خواهد اين خلا خود را به وسيله دروغ پر كند. لاف زدن، نشانه دست خالي بودن است. توپ زدن نشانه بي عرضگي است.

كار اهل جهنم

مردي به حضور وجود مقدس رسول خدا (ص) شرفياب شد و از كار اهل جهنم پرسيد.

پيغمبر فرمود: دروغ گفتن.

اگر اهل جهنم راست گو و با حقيقت بودند به آتش جهنم نمي سوختند. دروغ گو پرده خود را مي درد و از حق دور مي شود و به گناهان بسيار، آلوده مي گردد و كسي كه چنين شد، آتش خشم خداي در انتظار او خواهد بود.

تا ديده ات ز پرتو اخلاص روشن است انوار حق ز چشم تو پنهان نمي شود

كشت دروغ، بار حقيقت نمي دهد اين خشك رود چشمه حيوان نمي شود

كمتر از حيوان

دروغ گو انسان نيست، بلكه كم تر از حيوان است. انسان نيست چون فضيلت انسان بر موجودات ديگر، سخن است، سخني كه اخبار از حقيقت باشد و گرنه ياوه رايي را سخن نمي توان ناميد و دروغ گو را از سخن بهره اي نيست، چون اخبار از حقيقت در گفتارش پيدا نمي شود؛ پس دروغ گو با بانگ جانوران يكسان است و جز خسته كردن گوش اثري ندارد.

كم تر از حيوان است، چون در بانگ حيوان ، خيانت راه ندارد ولي سخن دروغ گو، خيانت مي باشد؛ بنابر اين ارزش جانوران از دروغ گويي كه خود را انسان مي پندارد، بيش است.

ارزش ايمان

اكنون كه روشن شد كه دروغ با ايمان سازگار نيست، شايسته است كه اشاره اي به ارزش ايمان براي جامعه بشود و بدبختي هايي كه بر اثر بي ايماني نصيب جامعه مي گردد، گوشزد گردد تا بزرگي خطر دورغ براي اجتماع روشن شود. اگر طبيب، ايمان نداشته باشد، نه به تشخيص او مي توان اعتماد كرد نه به دستور طبي او، نه بيمار زيبا از خيانت او محفوظ خواهد بود و نه مريض پولدار. حال چنين جامعه اي بدتر از جامعه اي است كه طبيب نداشته باشد، زيرا اين جامعه سر بار دارد، مزاحم دارد، خائن دارد، ولي آن جامعه از گزندهاي اين گونه پزشك دارد، ولي آن جامعه از گزندهاي اين گونه پزشك آسوده است.

اگر كاسب، ايمان نداشته باشد، نه به كالا مي توان اعتماد داشت، نه به قيمت آن. اگر در ارباب و رعيت ايمان نباشد، هر يك به ديگري تعدي مي كند و هر كدام از ديگري مي دزدد، باغستان ها و كشتزارها دزدگاه مي شود و محصولات كشاورزي در خطر نابودي قرار مي گيردو خطر قحطي جامعه را تهديد مي كند و ديو گرسنگي پرده از رخ بر مي دارد.

اگر زن ايمان نداشته باشد، شوهر چگونه مي تواند بدو اعتماد كند و ساعتي وي را تنها بگذارد، اگر شوهر ايمان نداشته باشد، تكليف زن بدبختش چه خواهد بود.

اگر دستگاه حاكمه ايمان نداشته باشد، نه به قانون مي توان اعتماد كرد و نه به قانونگذار و نه به اجراي قانون و ملت روي آسايش نخواهد ديد؛ زندگي كردن در چنين جامعه اي، جز سوختن و جان كندن چيز ديگري نيست.

دروغ و عقل

امام هفتم (ع) مي فرمايد: عاقل، دروغ نمي گويد، هر چند دلش بخواهد.

خردمند، آن چه عقل بگويد، مي كند. نادان هر چه دل بخواهد، مي كند. عاقل تابع گفته هاي عقل ميباشد و نادان تابع خواهش دل. نادان زيان را مي بيند، ولي ناديده مي گيرد، چون دلش مي خواهد. دل به سوي دروغ راهنمايي مي كند و نادان، دروغ گو مي شود. عقل با دروغ مي ستيزد، عاقل از دروغ مي گريزد. نادان از ديوانه بدتر است. ديوانه زيان را نمي بيند، ولي نادان مي بيند و ناديده مي انگارد.

سخني از علي (ع)

امير المومنين فرمود:

« لا سوء أسوء من الكذب؛

بديي از دورغ بدتر نيست»

وصي رسول (ص) زشتي دروغ را قطعي دانسته، بلكه بر آن افزوده كه زشت تر از دروغ، گناهي نيست.

زشتي و ناپسندي دروغ، نزد همه كس مسلم مي باشد، مجهولي كه در اين ميان موجود است، مقدار زشتي و بدي دروغ است كه شهسوار ايمان از آن پرده برداشته و آن را بالاترين زشتي ها گفته است؛ بنابر اين مقدار زشتي دروغ نامحدود مي باشد و ناپسندي آن اندازه ندارد. همچنان كه بالاتر از سياهي رنگي نيست، بالاتر از دروغ هم گناهي نه.

چرا؟

در اين جا پرسشي پيش مي آيد كه چرا زشتي دروغ از گناهان ديگر بيش تر است؟

شايد يكي از نكته هاي سخن علي (ع) اين باشد كه بيش تر گناهان يا از شهوت بر مي خيزد يا از غضب و هر كدام را كه گناه كار مرتكب شود، لذتي خيالي و موقتي خواهد برد. گناهي را كه بر اثر شهوت و خواهش دل مرتكب مي شود، لذتي به او مي دهد و گناهي را كه بر اثر خشم و غضب مرتكب مي شود، از لذت انتقام برخوردار مي گردد.

ولي دروغ، خود به خود، لذتي ندارد و كار بيهوده اي است. بر اثر آن، نه به خواسته دل مي رسد و نه آتش انتقام را خاموش مي كند، بلكه گناهي است شوم و بي خاصيت، هر چند دروغ گو براي دورغ خاصيتي مي پندارد و آن پرده اي است كه بدان وسيله، روي نقايص و گناهان خويش مي كشد، ولي اشتباه او همين است، زيرا حقيقت آشكار خواهد شد و زير پرده نخواهد ماند، دروغي كه هيچ گونه لذتي براي آن تصور نمي شود و دروغ گو براي دروغش نمي تواند هيچ گونه عذري بتراشد، در صورتي كه دروغ براي او شومي در جهان را خواهد آورد؛ پس سزاوار است كه بالاتر از آن گناهي نباشد.

شايد نكته ديگر سخن علي اين باشد كه دروغ، دروغ مي زايد. دروغ، راه را براي زشتي ها باز مي كند. دروغ سپر جنايات قرار مي گيرد و دروغ گو را بر اثر ارتكاب گناه دلير مي كند. دورغ نه تنها خودش گناه است، بلكه گناه هايي در پي دارد، ولي گناهان ديگر خودشان مي باشند وبس. گناه كار پس از ارتكاب گناه، پشيماني به وي دست مي دهد كه ممكن ات موجب توبه اش بشود، ولي دروغ گو ، پس از دروغ، خود را موفق تر مي بيند و براي دروغ ديگر آماده تر مي شود. (آري مار جز مار نيارد.)

خود نمايي

خودنمايي از كوتاهي فكر ريشه مي گيرد و از كارهاي بسيار زشت است و موجب مي شود كه دگران با ديدن استهزا ء به خود نما بنگرند. خودنمايي پيشه روسبيان است. روبي است كه با خود نمايي و خويشتن آرايي مي خواهد دل بفريبد و از پيشه خويش سود فراوان بردارد؛ بنابراين، خود نمايان روسبيان اجتماع مي باشند.

خودنمايي اگر با دروغ گويي همراه باشد، زشتي آن صد چندان بيشت تر خواهد بود. اين گونه خودنمايي نتيجه معكوس خواهد داد. خود نما مي خواهد خود را در نظر دگران عظيم و محبوب گرداند، ولي دروغ كه در راه خود نمايي قرار گرفت، خوار و منفورش خواهد كرد.

ليسيدني ابليس

هشتمين خليفه پيغمبر اسلام(ص) حضرت امام رضا (ع) از نياي بزرگوارش امرالمومنين (ع) روايت مي كند كه آن حضرت دورغ را ليسيدني ابليس خوانده است.

هر خوراكي كه بسيار مورد علاقه باشد، ليسيدني خواهد بود. در تعبيرات عاميانه مي گويند: آن قدر خوب است كه بايد ليسيدش. خوراك خوش مزه و لذيذ را نه تنها مي خورند، بلكه كاسه اش را نيز مي ليسند.

ابليس، آن قدر دروغ را مانند خوراك ليسيدني دوست مي دارد تا آن كه آن را ليسيدني بشر قرار داده است، يعني بشر را به دروغ گويي شايق ساخته. آري اين نكته، قابل انكار نيست كه بسياري از افراد بشر، كاسه ليس ابليس هستند و روزگار خود را در اين دام شيطان به سر مي آورند.

سخني از امام سجاد(ع)

« كان علي بن الحسين(ع) يقول لولده: اتقوا الكذب، الصغير منه و الكبيرَ ، في كلِ جدَ و هزلٍ فان الرجلَ اذا كذب في الصغيرِ اجتري علي الكبير؛

امام سجاد (ع) به فرزندانش مي فرمود: از دورغ بپرهيزيد، خواه كوچك باشد، خواه بزرگ، چه جدي باشد و چه شوخي، زيرا دروغ كوچك، انسان را دلير مي كند كه از دورغ بزرگ نهراسد.»

در آغاز كار، همه از ارتكاب گناه، به ويژه گناه بزرگ، بيم دارند. يكي از چيزهايي كه گناه كار را وادار به گناه بزرگ مي كند، ارتكاب گناهان كوچك و بي اهميت شمردن آن هاست. گناهان كوچك، خوف خدا را از دل مي برد و به جاي آن، جرأت بر خدا را مي آورد. ترك گناهان كوچك به منزله پيشگيري از گرفتار شدن به گناهان بزرگ مي باشد.

دروغ بزرگ و كوچك

دورغ بزرگ، گناهي است كه شعاع عملش وسيع است. اين گونه دورغ را پاره اي از مردم نادان بهتر مي پذيرند. شايد منظور هيتلر از اين كه مردم، دورغ بزرگ را از كوچك، زودتر باور مي كنند نيز همين باشد.

ممكن است كه اين فكر غلط به خاطر كسي برسد كه بيهوده سخن به اين درازي نيست، اگر همه آن دروغ باشد، اندي از آن راست خواهد بود، دروغ دورغ نمي باشد؛ البته چيزي هت، ولي به اين اندازه كه مي گويد نيست، مثلا اگر كسي بگويد من دانشورترين كسم، در صورتي كه نادان صرف باشد، شنونده بي فكر پيش خود مي گويد: بر فرض دانشورترين كس نباشد، بي گمان از دانشوران به نام و انگشت شمار خواهد بود يا كسي كه پشيزي ندارد، خود را ميلياردر معروفي كند شنونده بي فكر بگويد: اقلا ده هزار توماني دارد.

به طور كلي دروغ از پاي بند ويران است و در سخن دروغ گو راه راست و سخن درست نمي توان يافت. كسي براي روضه خواني به كراچي رفته بود، در آن جا ادعا كرده بود كه در رقم چهل هزار شاگرد دارد، در صورتي كه شايد يك شاگرد در حوزه علميه قم براي او نبود. كسي هم از هند به تهران آمده بود و ادعا كرده بود كه سي هزار سني را شيعه كرده است. وقتي راجع به او از يكي از دانشمندان هند تحقيق كردم، او گفت: اين برادر اوست؛ يعني اين كه از هند به تهران آمده، برادر آن كسي است كه از قم به خاك هند رفته است.

دروغ مجاني

سياه بخت ترين دروغ گوها، دروغ گويي است كه بدون هدف دروغ بگويد. او بدون آن كه از دورغ گويي، سودي براي خويش در نظر بگيرد، دروغ مي گويد. بسياري از اوقات، هيچ گونه منظور از دروغ گفتن ندارد، نه شخصي و نه اجتماعي ولي باز هم دروغ مي گويد، (با دوست دورغ مي گويد، با دشمن دورغ مي گويد، با خويش دورغ مي گويد، با بيگانه دورغ مي گويد) گويا براي او، دروغ، طبيعت ثانوي شده است. من نمي دانم اين گونه مردم چه فكر مي كنند. او چگونه فكر مي كند آيا دروغ گويي براي آن ها شكر شده؟ آيا عادت شده؟ آيا راست گويي براي آن ها دشوار گرديده؟ نمي دانم آيا خودشان مي دانند؟

دروغ بر خدا

دروغ بر خدا به طور مستقيم، آن است كه كسي ادعاي پيغمبري كند و خود را فرستاده خداي بخواند، در صورتي كه برانگيخته از طرف خداي نباشد و به دروغ، اين منصب مقدس را دعوي كرده باشد، يا اينكه حكمي را به خدا نسبت دهد، در صورتي كه از طرف مقام مقدس ربويت، چنان حكمي صادر نشده باشد، مثلاً بگويد: خدا شراب را حلال كرده يا آن كه شراب را در فلان نقطه از زمين حلال كرده است و به طور كلي، هر سخني را به آن ذات مقدس، نسبت دادن، در صورتي كه حقيقت نداشته باشد، دروغ بر خدا خواهد بود و يا اعتماد كردن به قياس و تمثيل يا استحسانات عقلي در احكام خدا و آن را به ذات مقدس ازلي نسبت دادن، از اين قبيل مي باشد.

دروغ زشت

بهتان، عيب يا خيانتي است كه به كسي بسته شود، در صورتي كه او پاكيزه از آن عيب و پيراسته از آن گناه باشد.

اين گونه دروغ، زشت ترين دروغ هاست و اگر بگوييم از قتل و آدم كشي بدتر است، چندان راه دوري نرفته ايم. زيرا جنايت كار آدم كش، جان را مي گيرد، ولي مفتري حيثيت و آبرو را مي گيرد و دامن بي گناهي را آلوده مي سازد و بد نامش مي كند.

نرد مردمان شريف، مرگ از زندگي با ننگ برتر است.

اضافه بر اين، بسيار اتفاق مي افتد كه تهمت، بيچاره اي را در خطر قتل مي اندازد پس تهمت داراي دو شومي مي باشد، حال آن كه قتل يك شومي دارد.

زيركي پنداري

در دنياي امروز، فضايل، رفته و رذايل اخلاقي جاي آنها را گرفته، تشخيص صحيح رفته و تشخيص نا صحيح به جايش نشسته است، چيزهايي نشانه خرد و زيركي شده و چيزهايي نشانه ناداني و كودني، كه دو چهره اي و دو زباني از آن جمله مي باشد.

در اين روزگار، چهره هاي گوناگون داشتن نشانه زيركي و خرد مي باشد و به راستي سخن گفتن، نشانه ساده لوحي.

مقصود از دو چهره و دو زبان داشتن، آن است كه آن طوري كه كسي در حضور مي باشد در غياب نباشد. در حضور سخني بگويد و در غياب سخني، در جلو رو، قيافه مهر داشته باشد و در پشت سر قيافه قهر. بدبختانه اين صفت شوم در ميان ما مسلمانان رواج دارد و كساني كه از تشخيص صحيح دور هستند، بدين صفت، آلوده مي باشند و دستي دستي خود را در اين سيه چال مي اندازند.

كسي كه چهره هاي رنگارنگ و زبان هاي گوناگون داشته باشد، دروغ گويي ات احمق و زا خدا بي خبر. احمق است چون به منظورش نمي رسد و از دو چهرگي و دو زباني بر خلاف مقصود نتيجه مي گيرد.

او بدين وسيله مي خواهد، دوستي ديگران را جلب كرده و از منافع آن برخوردار شود، ولي غافل از آن كه بدين وسيله دشمني مردم را براي خويش خريده است. مردم با يكي دو جلسه به دورنگ بودن او پي مي برند و از وي متنفر مي شوند.

از خدا بي خبر است، چون پيوسته با يكي از زشت ترين گناهان يعني دروغ سرو كار دارد و نافرماني حضرت حق را وسيله موفقيت خود قرار داده است. يا يكي از اين دو چهره و از اين دو زبانش دروغ است يا هر دو، يا هر سه يا هر ده.

راست گوي دروغ گو

حضرت خليفه ششم امام جعفر صادق (ع) مي گويد:

« أيما مسلم سأل عن مسلمٍ ، فصَدَق و ادخلَ علي ذلك المسلمِ مضرة كتبَ من الكاذِبينَ؛

مسلماني كه سراغ مسلماني را از او بگيرند و راست بگويد و بر اثر سخنش زياني به آن مسلمان برسد، در زمره دروغ گوينان نوشته خواهد شد.»

يعني گناه كار خواهد بود.

يعني آثار شومي كه دروغ داشت و آن را گناه قرار داده بود، اكنون سخن راست اين مرد، همان اثر را دارد و گوينده اش گناه كار مي باشد.

رفتاري كه حسن عقلي داشته باشد، اگر مقدميت براي جنايت و خيانت قرار گيرد، حسن آن برطرف مي شود و نزد عقل ناپسند مي گردد.

دروغ گوي راست گو

حضرت صادق‌(ع) مي فرمايد:

« وَ من سئلَ عن مسلمٍ فكذبَ و أدخلَ علي ذلك المسلمَ منفعه كتبَ عندالله من الصادقين؛

كسي كه مسلماني را از وي بپرسند و دروغ بگويد و بر اثر دروغ او سودي به آن مسلمان برد، نزد خدا در زمره راست گويان خواهد بود».

دروغ او از دروغ ها جداست، زيرا نه تنها مقدمه براي گناه نيست، بلكه نيكوكاري و خدمت به خلق است. اين وقت است كه ناپسندي دروغ، برطرف مي شود و سخني سودمند و پسنديده خواهد بود. اي خوش آن دروغي كه مسلماني از آن سودي ببرد در مثل آمده كه دروغ مصلحت آميز، به از راست فتنه انگيز است. چه مصلحتي از سود رساندن به مسلمانان بالاتر مي باشد؟ چنين كسي شايستگي دارد كه نزد خدا در زمره صادقان نوشته شود.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

فهرست مطالب: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1 1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….3 2- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5 3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5 4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6 5- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6 6- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7 7- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8 [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1 1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………2 2- سابقه [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

استاد مشاور: دکتر ناصر قربان‌نيا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1 [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران ...

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………6 الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………..6 ب) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………6 ج) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….6 د) اهداف……………………………………………………………………………………………………………….7 هـ) [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ...

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..1 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4 الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….4 ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5 سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….5 ج. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5 د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………6 ه. هدف [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

مقدمه                                                                                                                  1 الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                           [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن استاد راهنما دکتر حمید مسجد سرایی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی [...]ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  |